Ligjet sipas emrit

04/L-027Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 22.09.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-037-2011, Datë 07.10.2011

U miratua nga Kuvendi:
22.09.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.10.2011