Ligjet sipas emrit

2003/21Shpalo (PDF)

Ligji per ndryshimin e Ligjit nr.2003/2 për Menaxhimin e Financave Publike

Në Ligjin Nr. 2003/2 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, në nenin 44 pas paragrafit 44.3  shtohet paragrafi i ri  44.4

U miratua nga Kuvendi:
23.10.2003
U shpall nga PSSP:
17.12.2003