Ligjet sipas emrit

2010/03-L-233Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e natyrës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.09.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-054 -2010, Datë 18.10.2010

U miratua nga Kuvendi:
30.09.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.10.2010