Ligjet sipas emrit

2010/03-L-229Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e konkurrencës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-061 -2010, Datë 25.10.2010

U miratua nga Kuvendi:
07.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.10.2010