Ligjet sipas emrit

2010/03-L-221Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03-L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-033-2010, Datë 15.07.2010.

U miratua nga Kuvendi:
12.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.07.2010