Ligjet sipas emrit

2010/03-L-182Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 01.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-036-2010, Datë 15.07.2010.

U miratua nga Kuvendi:
01.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.07.2010