Ligjet sipas emrit

2010/03-L-160Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25.02.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-012-2010, Datë 12.03.2010.

U miratua nga Kuvendi:
25.02.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.03.2010