Ligjet sipas emrit

2010/03-L-104Shpalo (PDF)

Ligji për Mbrojtje nga Rrezatimi Jo-jonizues, Jonizues dhe Sigurinë Nukleare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.02.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-010-2010, datë 02.03.2010.

U miratua nga Kuvendi:
11.02.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.03.2010