Ligjet sipas emrit

2009/03-L-170Shpalo (PDF)

Ligji për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-004-2010, datë 08.01.2010.

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.01.2010