Ligjet sipas emrit

2008/03-L-047Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13. 03. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-013-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.03.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008