Ligjet sipas emrit

2007/02-L98Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e varieteteve të bimëve

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 26.01.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/24, datë 16.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

U miratua nga Kuvendi:
26.01.2007
U shpall nga PSSP:
16.05.2008