Ligjet sipas emrit

2007/02-L102Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen nga zhurma

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 30 mars 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/15, datë 17 mars 2008.

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2007
U shpall nga PSSP:
17.03.2008