Ligjet sipas emrit

2006/02-L34Shpalo (PDF)

Ligji për metrologji

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/18 të datës 22.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2006
U shpall nga PSSP:
22.04.2006