Ligjet sipas emrit

2005/02-L5Shpalo (PDF)

Ligji për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/44 të datës 08.09.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
08.09.2005