Ligjet sipas emrit

2005/02-L-16Shpalo (PDF)

Ligji për plotësim e ndryshim të ligjit nr. 2003/2 për menaxhim të financave publike

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/27 të datës 17.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2005
U shpall nga PSSP:
17.05.2005