Ligjet sipas emrit

2004/30Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Ky ligj ka për qëllim të rregulloj dhe garantoj të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një mjedis me ajër të pastër, duke mbrojtur shëndetin e njeriut, faunën, florën dhe vlerat natyrore e kulturore të mjedisit nga ndotja e ajrit.

U miratua nga Kuvendi:
28.07.2004
U shpall nga PSSP:
25.11.2004