Ligjet sipas emrit

2004/14Shpalo (PDF)

Ligji për marrëveshjet ndërkombëtare financiare

Ky ligj zbatohet për të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare financiare që nënshkruhen dhe hynë në fuqi pas aprovimit të ketij ligji.

U miratua nga Kuvendi:
06.05.2004
U shpall nga PSSP:
09.08.2004