Ligjet sipas emrit

05/L-063Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet 03/L-221, 04/L-116 dhe 04/L-194

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-038-2015, Datë 29.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.12.2015