Ligjet sipas emrit

05/L-040Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-026 për markat tregtare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-026-2015, Datë 17.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.08.2015