Ligjet sipas emrit

04/L-226Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03-L-229 për mbrojtjen e konkurrencës

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 06.03.2014

U miratua nga Kuvendi:
13.02.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.03.2014