Ligjet sipas emrit

2013/04-L-194Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë të ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr.03-L-221 dhe nr.04-L-116

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-32-2013, Datë 24.07.2013

U miratua nga Kuvendi:
11.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
24.07.2013