Ligjet sipas emrit

2003/1Shpalo (PDF)

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

Qëllimi themelor i ketij ligji është krijimi i bazës për kornizën ligjore që do të promovojë një ngritje të mjedisit të shëndetshëm për popullin e Kosovës me sjelljen graduale të standardeve për mjedis të Bashkimit Europian.

U miratua nga Kuvendi:
16.01.2003
U shpall nga PSSP:
15.04.2003