Procesverbalet

  Mbledhja e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Premte, 01.06.2018 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.5.2018;
  3. Votimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2017;
  4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
  5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2017;
  6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
  7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
  8. Te ndryshme.

   

  Procesverbali