Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
  E Marte, 30.01.2018 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 19.01.2018;
  3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës SH.A. për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
  4. Nxjerrja e rekomandimeve për raportin e Auditimit për Raportin Financiar të Kompanisë Regjionale ,,Pastërtia " nga Ferizaj, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali