Transkriptet

  Seancë Plenare - Vazhdim

  E Enjte, 28.02.2019 10:00
  Rendi i ditës

  I. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme:

  1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për automjete,

  2. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale,

  3. Shqyrtimi i dytë i Projekt-Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës,

  4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshim-plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31 për lirinë fetare në Kosovë,

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës,

  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 Ligji i Sportit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për sport,

  8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive,

  9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale,

  10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave,

  11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99,

  12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës,

  13. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,

  14. Votimi i raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2017,

  15. Votimi i raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare,

  16. Votimi i raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi,

  17. Votimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017,

  18. Votimi i raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017,

  19. Emërimi i 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore,

  20. Shkarkimi i një (1) anëtari të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

  21. Zgjedhja e kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,

  22. Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

  23. Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

  24. Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur për Media,

  25. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas,

  26. Emërimi i anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore,

  27. Emërimi i kryesuesit dhe të një (1) anëtari të Bordit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit,

  28. Emërimi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës,

  29. Votimi për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala,

  30. Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2019,

  31. Votimi i kryesuesit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, sipas kërkesës së GP të PSD-së,

  32. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për (2) dy anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

   

  II. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 30 janar 2019:

  1. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore,

  2. Votimi i Vendimit të Presidentit të Republikës së Kosovës për kthimin e Ligjit nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare,

  3. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati lidhur me dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës.

  4. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e “shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,

  5. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me dështimet e koalicionit qeverisës të cilat kulmuan me mosliberalizim të vizave.

  6. Votimi në parim i Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës,

  7. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për trashëgiminë kulturore,

  8. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

  9. Votimi në parim i Projektligjit për peticione,

  10. Votimi në parim i Projektligjit për mbrojtjen nga zhurma,

  11. Votimi në parim i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës,

  12. Votimi në parim i Projektligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar,

  13. Votimi në parim i Projektligjit për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës,

  14. Votimi në parim i Projektligjit për pastërtinë e figurës së zyrtarëve të lartë në institucionet publike dhe të të zgjedhurve.

   

  III. Pika e papërfunduar nga seanca jashtëzakonshme, e mbajtur më 8 shkurt 2019:

  1. Votimi i rekomandimeve nga debati parlamentar në lidhje me rastin e ngacmimit seksual, përdhunimit seksual dhe abortit të paligjshëm ndaj të miturës dhe përgjegjësinë institucionale të Qeverisë së Kosovës.

  Transkripti