Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Shtune, 02.02.2019 10:00
  Rendi i ditës


  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të agjencive të pavarura,

  2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për zyrtarët publikë,

  3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për pagat në sektorin publik,

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit Shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë,

  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-058 dhe Ligjin nr. 04/L-122, si dhe Ligjin nr. 03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256,

  6. Propozimi për formimin e Komisionit ad hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit mbi ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019,

  8. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për zgjatjen e ndarjeve buxhetore për muajin shkurt të vitit 2019, i përcaktuar me Ligjin nr.06/L-20 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018,

  9. Shqyrtimi i Propozim-Statutit të shoqërisë aksionare "Trepça" sh. a.

  Transkripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 2
  pika 3
  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 9