Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Hënë, 09.07.2018 10:00
    Rendi i ditës


    1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

    ProcesverbaliTranskripti