Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Mërkure, 25.10.2017 10:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
  4. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur të Medieve,
  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017 dhe
  6. Shqyrtimi i raportit vjetor të auditimit i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 4