Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 20.03.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtur të Komisionit, dt. 27.02.2019 dhe 06.03.2019;
3. Votimi i Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018,
4. Votimi për Projektligjin nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike dhe amendamentet e Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
5. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2018;
6. Diskutim lidhur me Shkresën nr.198/19 , dt. 26.02.2019 e Kryetarit dhe dy anëtarëve të Organit Shqyrtues të Prokurimit, të dërguar në Kuvendin e Kosovës;
7. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
8. Caktimi i Grupit Punues për hartimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali