Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 07.12.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 20.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare për qellime të veçanta për projektin "Shëndetësia Kosovare" për periudhën e përfunduar më 31.12.2017;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të performances " Lista esenciale e barnave".
6. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
7. Të ndryshme.