Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 13.11.2018 11:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.10.2018;
3. Shqyrtimi i Projekt-kodit Penal nr.06/L-074 të Republikës së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali