Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 16.10.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 05.10.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Auditimit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali