Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 05.10.2018 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 01.10.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë së Infrastrukturës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit për sezonin e auditimit 2018-2019;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali