Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 01.10.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-097, për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-092, për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali