Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 19.09.2018 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 4, 18 dhe 25 korrik 2018;

3. Shqyrimi i Projektligjit nr.06/L-098 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjete Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e Autostradës Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaq;

4. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale;

5. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave;

6. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018;

7. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2017;

8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizatat Joqeveritare dhe amendamenteve të komisionit funksional për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;

9. Të ndryshme.

 

Procesverbali