Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 04.07.2018 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 06 dhe 20 Qershor 2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-067 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-066 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-064 për Patentë Shoferi dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-070 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-071 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-183 për Transportin Tokësor të Mallrave të Rrezikshme dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-068 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2003/11 për Rrugë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-120 dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-069 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores së Kuvendi të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
10. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
11. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2017;
12. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2017;
13. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2018;
14. Shqyrtimi i Kërkesës nr. 06-P-064, dt. 26.06.2018 të Komisionit Hetimor Paralamentar në lidhje me shpenzimet për lobim na ana e Presidencës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për miratimin e buxhetit të tij;
15. Shqyrtimi i Propozimit për caktimin e kompensimit për anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore;
16. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
17. Të ndryshme.


 


 

Procesverbali