Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 05.06.2018 12:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.05.2018;
3. Raportim i z. Bajram Hasani, Ministër i Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim - Asociimit (PKZMSA);
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-027 për miniera dhe minerale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Të ndryshme.