Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 05.06.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura me datë 22.05.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin e Auditimit për PVF-të e Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin e Auditimit për PVF-të e Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin e Auditimit të Përformncës për "Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria";
6. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e SH.A. Hortikultura për vitin 2017;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali