Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 28.05.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i statistikave zyrtare, për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali