Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 16.05.2018 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura me datë 02.05.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti të auditimit Efektiviteti i Sistemit Informativ të Tatimit në Pronë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali