Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Marte, 08.05.2018 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 11 dhe 24 prill 2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-042 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-044 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-043 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar;
7. Takimi me Doganat e Kosovës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave, për tremujorin e parë të vitit 2018;
8. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-034 për Mbrotjen e Konsumatorëve dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
10. Të ndryshme.

 

Procesverbali