Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 11.04.2018 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 28 dhe 30 mars 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kundër Korrupsionit vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit financiar vjetor i Zyrës Rregullative për Energji për vitin 2017;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali