Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 09.03.2018 14:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 28.02.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Universitetit të Prishtinës (UP-së) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali