Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Hënë, 15.01.2018 10:30 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali