Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet Dhe Financa

E Mërkure, 22.03.2017 11:00 në sallën C 203

R e n d i i d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 09.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-157 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit, e nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim;
4. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2018-2020;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-214;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali