Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Enjte, 02.03.2017 09:30 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-150 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi i amandameteve të Grupit Punues në Projektligjin nr. 05/L-129 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali