Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

Evidenca e Ligjeve (PDF)U publikua: 21.03.2017

Ligjet më të reja të miratuara nga Kuvendi

05/L-095Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e drejtësisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.01.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2017, Datë 03.02.2017

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.02.2017
05/L-116Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04/L-101 për Fondet pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-115 dhe ligjin 04/L-168

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2017, Datë 06.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2017
05/L-100Shpalo (PDF)

Ligji për ndihmën shtetërore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-004-2017, Datë 06.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2017
05/L-125Shpalo (PDF)

Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-002-2017, Datë 06.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2017
05/L-117Shpalo (PDF)

Ligji për akreditim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-001-2017, Datë 05.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
20.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.01.2017