Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Mërkure, 07.02.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Shqyrtimi i raportit të performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Implementimin e Sistemit Informativ unik të Integruar Shëndetësor;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 30.01.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 19.01.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës SH.A. për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Nxjerrja e rekomandimeve për raportin e Auditimit për Raportin Financiar të Kompanisë Regjionale ,,Pastërtia " nga Ferizaj, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 19.01.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës SH.A. për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë Regjionale ,,Pastërtia " nga Ferizaj, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit Vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i draft raportit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
7. Inicimi i procedurave për Auditimin e raporteve financiare të Subjekteve Politike, për vitin 2017;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 20.12.2017 12:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 11.12.2017;
3. Shqyrtimi i raporteve të auditimit për raportet financiare dhe atyre të deklarimit financiar të subjekteve politike për vitet 2013,2014,2015 dhe 2016;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 11.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 16.11.2017;
3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr.06/L-021;
4. Shqyrtimi i planit vjetor të punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit, për sezonin e Auditimit 2017/2018;
5. Diskutim në lidhje me shqyrtimin e raporteve individuale të auditimit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107