Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Premte, 22.02.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 15.02.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2017;
4. Diskutimi lidhur me ndarjen e mjeteve financiare nga programi (232) shpenzimet e paparashikuara;
5. Tërheqja e shortit për auditimin e raporteve financiare dhe atyre të deklarimit financiar të Subjekteve Politike për vitin 2017;
6. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 15.02.2019 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 23.01.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollet e Borxheve Publike për periudhën 2009-2017;
4. Inicimi i procedurave për Auditimin e raporteve financiare të Subjekteve Politike, për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 23.01.2019 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 19.12.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit Vjetor të Punës së KMFP-së për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i draft Planit të Punës së KMFP-së për vitin 2019;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 19.12.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 13.12.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare për qëllime të veçanta për projektin "Shëndetësia Kosovare" për periudhën e përfunduar më 31.12.2017;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të performances " Lista esenciale e barnave";
6. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 13.12.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 20.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107