Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura me datë 28.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;
4. Shqyrtimi i planit të veprimit të Qeverisë për adresimin e rekomandimeve nga Raporti i Auditimit për vitin 2016;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 28.03.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 23.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për raportin financiar vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për raportin financiar vjetor të Fondeve të Mirëbesimit për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 23.03.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.03.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit përfundimtar për Projektligjin Nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 09.03.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 28.02.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Universitetit të Prishtinës (UP-së) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 28.02.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 07.02.2018;

3. Shqyrtimi dhe miratimi i amendamenteve për Projektligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr.06/L-021;

4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;

5. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin e auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;

6. Shqyrtimi i raportit të performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Implementimin e Sistemit Informativ unik të Integruar Shëndetësor;

7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107