Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 17.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizatat Joqeveritare;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 15.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 03.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 01.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-097, për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-092, për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 24.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-097, për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-092, për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265