Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Hënë, 03.12.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 13.11.2018 dhe 14.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për sport, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 14.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 13.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.10.2018;
3. Shqyrtimi i Projekt-kodit Penal nr.06/L-074 të Republikës së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 30.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.10.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jokontestimore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashigiminë në Kosovë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/32 për familjen i Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968